zamknij

Regulamin

§ 1 Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Przedweselnik.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.Przedweselnik.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Ogłaszających Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu Przedweselnik.pl Każdy potencjalny Ogłaszający z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

§ 2 Definicje

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują;
Serwis - serwis internetowy Przedweselnik.pl o tematyce ślubno-weselnej, znajdujący się pod adresem internetowym www.Przedweselnik.pl, stanowiący platformę internetową, która składa się z szeregu elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Odwiedzających i Ogłaszających;
Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis.
Odwiedzający – osoba przeglądająca zawartość portalu
Baza Kont — zbiór danych i zdjęć przekazanych Administratorowi przez Ogłaszających, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.
Ogłaszający – osoba: fizyczna, prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej, która zaprezentował się w serwisie Przedweselnik.pl dodając ofertę wykonywanych przez siebie usług, towaru, wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie tej oferty oraz jego danych osobowych i kontaktowych dla innych Ogłaszających serwisu oraz osób Odwiedzających witrynę, którzy nie dokonali procesu Rejestracji w serwisie Przedweselnik.pl.
Ogłoszenie – deklaracja Ogłaszającego wykonywania określonej usługi lub towaru zgodnie z jej opisem w serwisie Przedweselnik.pl. Ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Miejsce w Internecie, gdzie publikowane (prezentowane) są na łamach Serwisu informacje, dane i inne elementy opisujące osobę (firmę) Ogłaszającego, przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i dobrowolny; za pośrednictwem którego to miejsca inni Ogłaszajacy lub osoby korzystające z Internetu, a nie będące Ogłaszającymi, mogą zapoznać się z Profilem. Ogłoszenie zawiera m. in. nazwę wykonywanej usługi, dane kontaktowe, zdjęcia, tekstowy opis.
Opis Ogłoszenia – zawiera wszelkie informacje o Ogłoszeniu możliwe do wprowadzenia w serwisie Przedweselnik.pl. Opis Ogłoszenia zawiera tekstowy opis.
Rejestracja – proces polegający na podaniu danych osobowych oraz kontaktowych za pomocą formularza na stronie serwisu Przedweselnik.pl. Formularz wymaga odpowiedniego zaznaczenia danych w nim zawartych lub dokonania uzupełnień wskazanych miejsc.
Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Ogłaszającego w Serwisie w postaci adresu email, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;
Konto – dostępne dla danego Ogłaszającego po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Ogłaszający wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie (aktywowanie i deaktywowanie poszczególnych usług itp.);
Profil– zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę lub firmę danego Ogłaszającego, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Ogłaszającego do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Ogłaszającego w Serwisie;
Galeria zdjęć – zbiór fotografii Ogłaszającego. W jednym ogłoszeniu można zamieszczać maksymalnie 10 zdjęć.
Mp3 - zbiór utwór Ogłaszającego. W jednym ogłoszeniu można zamieszczać maksymalnie 5 mp3
Video - zbiór filmów wideo Ogłaszającego. W jednym ogłoszeniu można zamieszczać maksymalnie 5 filmów
Dane kontaktowe – zbiór danych kontaktowych Ogłaszającego, m. in. Imię, Nazwisko, Adres siedziby firmy, telefon, link do strony Ogłaszającego.

§ 3 Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu

1. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu prezentacji i wymiany informacji o Ogłaszającego, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia w ten sposób zapoznania się z ofertą handlową lub usługową prowadzonej działalności. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Ogłaszających związane z przedmiotem Serwisu.

2. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

3. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Ogłaszającego po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę zgodnie z postanowieniami Regulaminu

4. Baza Kont podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie Kont jest Administrator. Każdy Ogłaszający ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Kont.

§ 4 Usunięcie lub zablokowanie: konta lub ogłoszenia

1. Serwis Przedweselnik.pl może zablokować (stale lub czasowo) Konto Ogłaszającego (wraz ze wszystkimi jego Ogłoszeniami) jeśli ten:
- wprowadza do serwisu ogłoszenia usług zabronione niniejszym Regulaminem
- działa na szkodę serwisu Przedweselnik.pl lub innych Ogłaszających serwisu
- nie uiścił stosownych opłat za reklamę płatną w Serwisie
- w inny sposób łamie niniejszy Regulamin lub przepisy prawa

2. Przedweselnik.pl ma też prawo zablokować Ogłoszenie jeśli w jego opisie znajdują się elementy zabronione przez Regulamin:
a. przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
b. zawierają wulgaryzmy (Art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
c. obrażają osoby publiczne (Art. 23 Kodeksu cywilnego),
d. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (Art. 23 Kodeksu cywilnego oraz Art. 194 – 196 Kodeksu karnego),
e. propagują środki odurzające, narkotyki (Art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
f. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (Art. 23 Kodeksu cywilnego),
g. zawierają treści pornograficzne.

3. Odblokowanie ogłoszenia wcześniej zablokowanego może nastąpić po zmianie przez Ogłaszającego treści w sposób uwzględniający przepisy prawa i zapisy Regulaminu.

§ 5 Obowiązki Ogłaszającego

1. Ogłaszający ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w serwisie Ogłoszenia, ich treści i wykonanie.

2. Ogłaszający ma obowiązek rzetelnie i zgodnie z prawdą opisywać oferowane usługi i towary. Opis nie powinien wprowadzać w błąd Odwiedzających oraz powinien być zgodny z Regulaminem i przepisami prawa.

3. Wymagane jest podawanie cen usług w serwisie Przedweselnik.pl jako cen zawierających podatek VAT.

§ 6 Reguły dotyczące Opisu ogłoszenia

1. Ogłoszenia zawarte w serwisie Przedweselnik.pl muszą być bardzo dokładnie opisane. Opis nie może zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd Odwiedzających. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Ogłaszający.

2. Zabronione jest umieszczanie w Opisie ogłoszenia wszelkiego rodzaju reklam innych, niż reklama własnych usług zawartych w serwisie Przedweselnik.pl.

3. W nazwie Ogłoszenia zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron niż strona Ogłaszającego.

4. W Opisie ogłoszenia zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.

5. Nie można stosować elementów języka HTML służących do: - wczytywania i osadzania innych stron - używania plików „cookie” - tworzenia formularzy

6. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek elementów naruszających integralność i wygląd stron serwisu Przedweselnik.pl, np. umieszczanie tzw. złośliwego kodu.

§ 7 Zakończenie współpracy z serwisem Przedweselnik.pl

1. Zakończenie współpracy z serwisem Przedweselnik.pl może nastąpić na skutek: - wypowiedzenia przez serwis Przedweselnik.pl - naruszenia przez Ogłaszającego postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub działania na szkodę serwisu Przedweselnik.pl albo innych Ogłaszających serwisu. W takim przypadku nie jest możliwa ponowna Rejestracja takiego Ogłaszającego w systemie. Ocena w tym zakresie należy do pracowników serwisu.

2. Ogłaszający może również samodzielnie zakończyć współpracę z serwisem Przedweselnik.pl poprzez usunięcie swojego Konta.

§ 8 Rola i odpowiedzialność serwisu Przedweselnik.pl

1. Serwis Przedweselnik.pl umożliwia zapoznanie się z ofertą handlową i/lub usługową Ogłaszających, nie jest jednak stroną zobowiązań powstałych w wyniku kontaktu (mail, telefon, GG, Skype) pomiędzy Ogłaszającymi i Odwiedzającymi, ani innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe z Ogłaszającymi lub Odwiedzającymi.

2. Serwis Przedweselnik.pl nie odpowiada w żaden sposób za skutki wykonania bądź niewykonania oferowanej przez Ogłaszającego usługi lub jakości towaru, jak również za wszelkie działania lub zaniechania Odwiedzających i Ogłaszających.

3. Przedweselnik.pl nie mając żadnej możliwości czuwania nad przebiegiem Wykonania usługi lub sprzedaży towaru, nie odpowiada za działania Ogłaszających i Odwiedzających, w szczególności za jakość wykonania usługi lub jakości towaru oraz za wypłacalność stron.

4. Ogłaszającym i Odwiedzającym serwis Przedweselnik.pl nie przysługują wobec Administratora roszczenia z tytułu przerw w działaniu serwisu.

5. Serwis Przedweselnik.pl zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, do których Ogłaszający przypisał swoją usługę lub towar.

6. Administrator serwisu ma prawo edytować, usuwać: zdjęcia, linki do mp3 , linki do Video, dane kontaktowe, Przykładowe Ceny, Dane kontaktowe, Opis Ogłoszenia

7. Administrator serwisu może moderować treść ogłoszenia

§ 9 Zamieszczanie ogłoszeń

1. Poprzez zrealizowanie procedury zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie, Ogłaszający zapewnia i oświadcza, iż:
a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
b) wszelkie dane osobowe, fotografie i inne informacje składające się na Ogłoszenia przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Ogłoszenia przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg Odwiedzających Internet.
c) Oświadcza, iż zamieszczone zdjęcia, nagrania muzyczne oraz filmowe są jego własnością i posiada zezwolenie na ich publikowanie w mediach, m. in. w Internecie
d) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych do Serwisu fotografiach, w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku osobistego przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, lecz publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Ogłaszającym (bez numeru telefonu, adresu email).
e) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Administratora oraz jego partnerów

2. Udostępniając zdjęcia, utwory muzyczne, filmy wideo do Serwisu, Ogłaszający oświadcza, iż:
a) posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcia, utwory muzyczne, filmy wideo mogły być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Ogłaszającego na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
b) wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć przez Administratora (bez ich istotnej modyfikacji; procedura oznaczania jest zautomatyzowana systemowo)

3. Informacje przekazywane przez Ogłaszającego do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto lub Ogłoszenie, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

4. Powyższe dotyczy również załączanych fotografii, Administrator może odmówić publikacji fotografii dokonując zablokowania Strony Ogłaszającego, jeżeli zdjęcie będzie słabej jakości lub nie będzie spełniać warunków technicznych Serwisu ( nieobsługiwany format plików itp.).

5. Niezależnie od ilości przekazywanych do Serwisu fotografii - zdjęcie główne musi przedstawiać jak najaktualniejszy wizerunek osobisty Ogłaszającego, czyli taki, który pozwala rozpoznać Ogłaszającego w aktualnej czasowo rzeczywistości.

6. Ogłaszający umieszczając na łamach serwisu Ogłoszenie oświadcza, że jest jego autorem

§ 10 Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Ogłaszającego oraz za treści na Forum, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, plików muzycznych oraz filmowych.

2. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Ogłaszających oraz na Forum - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

3. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Odwiedzających, Ogłaszających lub osób trzecich.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Ogłaszających i Odwiedzających.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć, plików muzycznych, plików filmowych i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Ogłaszających i Odwiedzających do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ) i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

8. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z serwisu Przedweselnik.pl, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

9. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Ogłaszających.

10. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres email

11. W przypadku spraw nieobjętych regulaminem decydujący głos ma Administrator

§ 11 Zmiany Regulaminu

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Ogłaszający powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Ogłaszającego.

3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Ogłaszający powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Ogłaszającego.